دیدن و خوردن آرد و خمیر ، پاشیدن و ریختن آرد ، خرید و فروش کیسه آرد و گرفتن از مرده تا دیدن انواع آرد سفید نان, گندم, جو, برنج, ذرت و نخودچی در خواب می تواند از خواب های متداول هر شخص در رابطه با آرد باشد. ما در بارونک کامل ترین تعبیر خواب دیدن آرد را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب آماده کرده ایم که در ادامه مشاهده می کنید.


تعبیر آرد در خواب

حضرت دانیال : اگر خواب ببینید که آرد همانند برف از هوا می بارد خواب شما نشانه این است که به اندازه آن ، مال و نعمت حلال از راهی که هیچ امیدی به آن ندارید کسب خواهید کرد. در حالت کلی دیدن آرد یا کیسه آرد در خواب هم برای مردان و هم برای زنان خوب است چونکه آرد نشانه برکت و نعمت خدایی می باشد.

آنلی بیتون می گوید : اگر شخصی در خواب آرد ببیند بدین معنی است که آن شخصی با اینکه زندگی تنگدست و با صرفه جویی دارد اما زندگی او همراه با شادمانی می باشد.

اگر دختری خواب ببیند که بدن او با آرد آغشته شده است نشانه این است که به زودی با مردی ازدواج می کند و زندگی زناشویی او با سختی های زیادی سپری خواهد شد اما تحمل سختی ها برای او لذت بخش و دلپذیر خواهد بود.

لیلا برایت دیدن آرد در خواب را نشانه مال و نعمت حلالی می داند که بدون رنج به او برسد.


تعبیر خواب خوردن آرد

اگر خواب ببینید که دانه های سفید و ریز آرد را می خورید این خواب نشانه پول ، مال و اموالی حرام هر چند اندک می باشد که به تازگی در زندگی شما آمده است.


تعبیر خواب آرد خریدن

جابر مغربی : اگر شخصی در خواب آرد فروشی را ببیند آن آرد فروش نشانه مردی است که دین خویش را به دنیا آورده است.

آنلی بیتون : اگر فردی خواب ببیند که آرد خرید و فروش می کند نشانه این است که دست به معاملاتی مخاطره آمیر خواهد زد.

کتاب سرزمین رویاها : آرد خریدن در خواب نشانه منفعت بزرگی مالی می باشد.


تعبیر خواب آرد جو

محمد بن سیرین دیدن آرد جو در خواب را نشانه درستی دیدن و ایمان تعبیر می کند.


تعبیر خواب آرد گندم

محمد بن سیرین می گوید : دیدن آرد گندم در خواب نشانه مالی است که از تجار برسد و بسیار فایده خواهد داشت و دیدن آرد کاورس در خواب را نشانه مال و اموال اندکی می داند که شخص ببیننده خواب بدست آورد.

تعبیر خواب آشپزی کردن با آرد


کتاب سرزمین رویاها در این نوشته شده است :

اگر خواب ببینید که با آرد آشپزی می کنید بدانید که یک دوست را از دست خواهید داد.

سوزاندن آرد در خواب نشانه این است که ببینده خواب را خطری تهدید می کند.

اگر فردی خواب ببیند که با آرد شیرینی می پزد آن فرد یک زندگی خوشبخت در آینده خواهد داشت.

اگر خواب ببیند که در یک کارخانه در قسمت آرد سازی کار می کنید مواظب باشید و بی گدار به آب نزنید.


تعبیر خواب کیسه آرد

به نظر خالد اصفهانی اگر مردی متاهلی خواب ببیند که مشغول حمل و نقل گونی یا کیسه آرد می باشد خواب او نشانه این است که به مال و اموال آن مرد اضافه خواهد شد اما اگر او مجرد باشد خواب او نشانه شروع کردن زندگی جدیدی می باشد و برای زندگی اش برنامه های مختلفی خواهد کشید و زندگی اش را سر و سامان خواهد داد.

مطالب مشابه پیشنهادی :
تعبیر خواب انار چیدن
تعبیر خواب انار چیدن
تعبیر دیدن و خوردن انار در خواب ، پوست گرفتن و دون کردن انار ، چیدن انار از درخت انار ...
تعبیر خواب پای مرده
تعبیر خواب پای مرده
دیدن قطع شدن پای مرده در خواب یکی از بدترین خواب هایی است که می توانیم ببنیم ...
تعبیر خواب آش کشک
تعبیر خواب آش کشک
دیدن انواع آش رشته ، آش شوربا ، آش سرکه ، آش جو ، آش کشک ، آش شله قلمکار و ...
تعبیر خواب باران خاک
تعبیر خواب باران خاک
اگر شخصی خواب ببیند که باران می بارد و رنگ قطره های باران تیره و خاک آلود است ...